សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំមានៈ Our Services:
សំបុត្រយន្តហោះ / រថយន្ត / កាណូត Air / Boat / Bus Ticket
ដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុក Domestic Tours
ដំណើរកំសាន្តក្រៅប្រទេស Outbound Tours
ជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ Vehicle Rental
កក់បន្ទប់សណ្ឋាគារក្នុង និងក្រៅប្រទេស Worldwide Hotel Reservation
ជួលយន្តហោះ និងអេឡិកូ Air Charter
រៀបចំទិដ្ឋាការ (វីសា) គ្រប់ប្រទេស Visa Arrangement
ពន្យាទិដ្ឋាការ (វីសា) ខ្មែរសំរាប់ជនបរទេស Cambodian Visa Extension
លិខិតឆ្លងដែន (ប៉ាស្ព័រ) Cambodian Passport
កញ្ចប់បញ្ញើររហ័សទាន់ចិត្ត Express Courrier
រៀបចំការប្រជំុគ្រប់ប្រភេទ MICE / Event Arrangement
ប្រភេទទេសចរណ៏ដែលផ្តល់ជូនមានៈ TOUR PACKAGES:
Facebook Comments

Share This: